Ujya wibaza igisobanuro cy’inzozi urota bikakuyobera? Dore ibisobanuro bw’izikunzwe kurotwa.

Hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko muri rusange  abantu bose barota, ahubwo impamvu harimo abavuga ko batajya barota ni uko baba babyibagiwe naho ubundi umuntu wese ufite ubwonko ararota.

Bamwe bavuga ko umuntu arota ibyo yiriwemo nka ya mvugo ngo:

“Umutindi arota arya.”

Nyamara si ko biri kuko ushobora kurota umuntu utazi, utigeze ubona nyamara wenda bwacya ukamubona.

By’umwihariko hari abantu uzasanga bafite impano yo gukabya inzozi yarota ibintu
bikaba nk’uko yabirose.

Ushobora kuba ufite iyo mpano
ntubimenye kuko utajya wita ku nzozi urota cyangwa se ntunamenye ibisobanuro byazo.

Hano tugiye kubagezaho bimwe mu bisobanuro by’inzozi abantu bakunze kurota:

Kurota ukora impanuka.

Iyo urose ukora mpanuka(cyane cyane iy’imodoka) ibyo bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa guhagarika burundu ibikorwa byawe.

Si ngombwa rero kugira ubwoba ngo uhagarike ingendo ngaho ngo uri gutinya impanuka.

Ni ngombwa ahubwo ko usuzuma imishinga yawe ukareba niba ntagishobora kuyihungabanya.

 •  Kurota uri kubyara.

Kubyara mu ndoto bifite igisobanuro cyiza. Bigaragaza ko hari ikintu gishya ushaka gushyira ahagaragara.

Si ngombwa ko byanze bikunze bigomba kubyara umwana bishobora no kuba igikorwa gishya ushaka kubona cyatunganye cyangwa ijambo rikuri ku mutima ushaka kuzabwira umuntu. N’iyo waba warose ubyara ikintu kidafite ishusho nyayo y’umuntu cyangwa warose ko utwite byose bisobanura kimwe.

Akenshi kubyara bisonurako
hari amasezerano yawe agiye gusohora ni kimwe no kurota
inkoko ituraga imishwi.

 • Kurota uzengurutswe n’abantu benshi.

Ibi bisobanurwa hakurikije ubuzima bwa buri munsi bwa nyir’ukurota. Niba watewe ubwoba n’ubwo bwinshi bw’abantu ugomba gutekereza ku bugwari ugira haba mu mibanire yawe n’abandi cyangwa bwo gutinya gucibwa urubanza igihe waba ufatiwe mu makosa.

Na none kandi bisobanura ko hari impano ufite ariko utajya ukoresha ngo uzibyaze umusaruro ukaba ukwiye kuzamburwa. Igihe ubashije kwihagararaho muri icyo
gikundi bigaragaza ingano y’ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wiyemeje.

Kurota uzengurutswe n’inyamaswa bigira igisobanuro bitewe n’zo nyamaswa izo arizo.

Iyo ari inka uba ugiye guhura n’ibibazo byinshi, iyo ari imbeba uba ugiye guhura n’inyatsi, iyo ari inshishi n’amasazi uba ufite ibintu biri kuguhiga bishaga kukugirira nabi.

 • Kurota uvuza induru ijwi ntirigende.

Gusobanura izi nzozi bisaba kureba ubuzima bwawe mu minsi yashize akenshi umuntu akunze kurota ari mu mahina yatabaza ntihagire uwumva.

Ugomba kureba niba mu minsi yashize ntaho wahuye n’ikibazo utari ufite ubushobozi bwo gukemura.Hari n’igihe biba byarabaye mu bwana ukongera kubyibuka ukuze.

 • Kurota wikubita hasi uturutse hejuru.

Ibyo bishobora gusobanura ko utinya kugira igihombo mu
mishinga yawe. Niba warigeze kugira ikibazo ntihagire
ukurengera izo nzozi zishobora kukugaragariza ubwoba bwo kumva ko ntawe ukwitayeho.

Nanone bisobanura kugwa no
kunamuka hamwe no gutsindwa n’ibigeragezo, ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo.

Kurota uva hasi ukazamuka hejuru uguruka akenshi bisobanura kwaguka mu buryo bw’umwuka no gukura kw’impano.

Kurota wurira igiti cyangwa uzamuka escalier bisobanura kuzamuka mu ntera.

 • Kurota urupfu.

Ibyo biba kuri benshi. Kurota wapfuye cyangwa ugiye gupfa
ntibisobanura ko ugiye gupfa, ahubwo bivuga imihindagurikire y’ibintu cyangwa iherezo ry’ikintu runaka kizatumahabaho
itangira ry’ikindi.

Urupfu rero rusobanura iherezo ry’igikorwa cyakorwa ko ari igihe cyo guhindura hagakorwa ibindi. Iyo urose undi muntu apfa bisobanura ko uwo muntu arimo gucika intege akaba agiye kugwa.

 •  Kurota wambaye ubusa.

Kuba wambaye ubusa bisobanura ko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Bishobora ariko na none kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose ndetse no kwigirira ikizere.

Birumvikana ko bishobora kugira igisobanuro cyiza
cyangwa kibi kuko bishobora no kwerekanako uri biri hanze
ntabanga ugira.

Na none kandi bisobanura ko nta gukiranuka ugira ko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n’Imana.

 • Kurota warohamye.

Cyane cyane umuntu arota atyo iyo afite ibibazo bizamugora
kubyikuramo. Icyo gihe rero uba ufite ubwoba bw’uko ushobora kunanirwa n’ako kazi kagutegereje.

Na none bisobanura kuzabiranywa n’ibigeragezo ukarengerwa n’isayo agahinda
gasaze.

Kurotera umuntu ari mu mazi yatobamye asa nabi na byo bivuga ko hari ibyaha ari kwivurugutamo.

 • Kurota ukuka amenyo yose.

Ubundi amenyo ni ikimenyetso cy’ubuhangange n’inyota yo
gushaka gutunga.

Gukuka amenyo mu ndoto ni ubwoba bwo gutinya kuva ku buyobozi bw’ikintu runaka wari ukomeyemo.

 • Kurota ushyikirizwa ubutumwa.

Gushyikirizwa ubutumwa utiteguye bishobora kugushimisha, kugutenguha cyangwa kugukomeretsa.

Urugero rwa hafi ni urwo gutekereza ibisubizo by’ibizamini bishobora kandi gusobanura ko hari umuntu uhora wifuza kubona udaherutse.

 • Kurota wabonye amafaranga.

Kurota amafaranga bisobanura ko urota amafaranga aba afite
ubukire mu mutima we aba ashaka kuzashyira ahagaragara. Izo nzozi kandi zigaragaza uko ateye ,ibyo akunda n’ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo amenywe.

 • Kurota ubukwe.

Kurota ubukwe bigira ibisobanuro byinshi bitewe n’uburyo ubirosemo hamwe n’uwo ubiroteye ariko akenshi bisobanura urupfu.

Iyo urose umuntu w’umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y’abageni biba ari urupfu.

Iyo urose abantu basezerana
bishobora gusobanura gushinga urugo cyangwa bigasobanura
kubona agakiza cyangwa kongera kwivugurura mu gakiza
bagasubira uko bahamagawe cyangwa se uko basezeranye
n’Imana.

 • Kurota uri ku igare.

Kurota uri ku igare bishobora gusobanura urupfu kurota uri mu modoka cyangwa kuri moto bigasobanura kwihuta mu
iterambere cyangwa se bigasobanura urugendo
rw’ivugabutumwa byose biterwa n’ibyabanje ndetse n’ibyakuriye muri izo nzozi.

 • Kurota urya.

Kurota urya bigira ibisobanuro byinshi bitewe n’ibyo warose urya.

Iyo warose urya ibintu bikomeye nk’imyumbati n’amateke cyangwa bishariye nk’umuravumba uba ugiye guhura n’ibibazo bikakaye iyo warose urya cyangwa unywa ibintu biryoheye uba ugiye guhura n’ibintu byiza.

Waba hari izindi ukunda kurota tukaba tutazigarutseho kandi zaragushobeye? Dusigire ubutumwa na zo tuzashakire igisobanuro cyazo kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi.

Sangiza abandi:

4 thoughts on “Ujya wibaza igisobanuro cy’inzozi urota bikakuyobera? Dore ibisobanuro bw’izikunzwe kurotwa.

 • November 4, 2018 at 5:12 pm
  Permalink

  Murakozecyane ndashaka munsobanurire kurota utwaye imodoka cg moto wagerahantu gutwarabikanga ahubwo igahinduka ikinfikintu

  Reply
 • November 5, 2018 at 10:29 am
  Permalink

  Kurota uri umusirikare kandi urasa byahatali,kurota uguruka mukirere

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *